Nasze projekty

Konferencja „Województwo podlaskie – historia i perspektywy”

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie historii naszego województwa w kontekście zmian politycznych w Europie. Temu problemowi poświęcona została krótka sesja naukowa, w której zaprezentowali swoje referaty naukowcy z Grodzieńszczyzny, wiodących polskich ośrodków naukowych oraz środowiska podlaskiego.

Podlaskie Centrum Integracji Młodzieżowej

Jednym z podstawowych założeń Podlaskiego Centrum Integracji Młodzieżowej jest stworzenie dla młodych ludzi zza wschodniej granicy możliwości praktycznego poznania edukacyjnych alternatyw, które dostępne są w Polsce oraz stworzenie okazji do doskonalenia języka polskiego.

Pomiędzy dawnym a nowym Białymstokiem

Publikacja ułatwia mieszkańcom miasta zapoznanie się z jego ważną częścią dziejów. Umożliwia poznanie zmian jakie przyniosły okupacja sowiecka w latach 1939-1941, okupacja niemiecka w latach 1941-1944 oraz odbudowa i stworzenie nowych warunków społecznych i układu przestrzennego w latach 1944 -1950.

Białystok – spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny

Celem publikacji jest ukazanie i stworzenie możliwości poznania miasta Białegostoku w różnych okresach jego rozwoju na przestrzeni zmieniających się dziejów. To samo miasto, w różnym czasie i pod rożnym rządami odgrywało zupełnie inną rolę.

80 km niepamięci – spotkania z historią pogranicza polsko-białoruskiego

Odmienne postrzeganie wydarzeń historycznych przez społeczeństwo Polski i Białorusi jest jedną z przeszkód w wypracowaniu wzajemnych dobrosąsiedzkich stosunków. Celem projektu było budowania trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim, zwłaszcza w ramach szeroko pojętych działań dotyczących wspólnego dziedzictwa historycznego.

Białystok – spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny cz. II

Publikacja ułatwia tak mieszkańcom miasta, jak i turystom, możliwość przeniesienia się do różnych okresów życia Białegostoku. Możliwe to jest, gdyż współcześnie zachowane budowle, układy przestrzenne z przeszłości łączymy z rycinami, zdjęciami z epoki i nanosimy na autentyczną mapę z danego historycznego okresu rozwoju naszego miasta oraz wyznaczymy, możliwy dzisiaj do zrealizowania, szlak edukacyjny w każdej z tych epok.

Pamięć II wojny światowej – 70 lat później

Projekt ukazuje dziedzictwo szeroko rozumianego pogranicza polsko-białoruskiego związanego z II wojną światową. Współpraca uczniów, studentów oraz naukowców z Polski i Białorusi poskutkowała uwypukleniem wspólnej i odrębnej pamięci dotyczącej okresu wojny.

Plener artystyczny Z twórczością Anny Krepsztul

W czerwcu 2015 roku po raz piąty w Taboryszkach na Litwie zainaugurowany został Plener artystyczny dla dzieci „Z twórczością Anny Krepsztul”. Spotkania cieszą się ogromną popularnością, w pomoc angażują się lokalne władze, a przede wszystkim rodzice. W ciągu tych pięciu lat przekonali się, że maleńkie Taboryszki mają własną historię i własnych bohaterów, więc trzeba podtrzymywać ich pamięć.

Z biegiem Niemna – wspólne europejskie dziedzictwo

W ramach przedsięwzięcia młodzież z Polski i Białorusi, pod kierunkiem historyków z obu państw, wzięła udział w cyklu warsztatów historycznych i etnograficznych, w czasie których poznała polskie, białoruskie i żydowskie dziedzictwo Doliny Niemna.

VII Polskie Dyktando na Łotwie

24 września 2016 r. w Daugavpils na Łotwie odbyło się VII Dyktando Polskie. Wzięło w nim udział 129 uczestników z różnych środowisk polskich na Łotwie – Rygi, Krasławy, Rezekne oraz Daugavpils.

powieść Janiny Kozak-Pajkert pt. Osobisty przypadek

Powieść, której akcja rozgrywa się w Białymstoku pod koniec II wojny światowej. Piękny język jakim operuje poetka stanowi o wartości literackiej książki, natomiast tło historyczne oraz oparcie fabuły na autentycznych wydarzeniach z życia autorki, sprawia że przez pryzmat tego jednego „osobistego przypadku” możemy prześledzić odczucia i przeżycia ludzi w ekstremalnych realiach wojennych.

Tomasz Brański przedstawia Stare Mino

Publikacja obejmuje portrety aktorów występujących w filmowych produkcjach przedwojennego kina. Wśród prezentowanych przez artystę portretów znalazła się podobizna białostoczanki Nory Ney, a także portrety przedwojennych artystów, którzy występowali w Białymstoku – m.in. Eugeniusz Bodo.

RODM Białystok 2016-2018 Brama na Wschód

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

cyfryzacja Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych w Wawel Villa Polskim Domu Seniora Missisauga

Dzięki środkom z dotacji Muzeum i Archiwum Polskich Sił Zbrojnych im. Płk. Bolesława Orlińskiego rozpoczęło proces digitalizacji zbiorów znajdujących się w kolekcji Muzeum. Wiele unikalnych pamiątek po polskich weteranach II wojny światowej, zostało po raz pierwszy udostępnione dla badaczy i miłośników historii.

RODM Białystok 2019-2021 Brama na Wschód

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

RODM Białystok 2022-2024 Brama na Wschód

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Od 1 lipca 2016 r. RODM w Białymstoku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et […]