Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” jest wspieranie środowisk zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym w procesie wszechstronnego rozwoju. Podejmowane działania mają prowadzić do kształtowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, świadomego swojej tożsamości i korzeni, ale również otwartego na dialog międzykulturowy.

Władze Stowarzyszenia

Anna Kietlińska – Prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Romaszewska-Guzy – Wiceprezes
Mirosława Kalina – Skarbnik
Izabela Suchocka – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Andżelika Borys – Przewodniczący
Karolina Szymborska – Członek

Statut do pobrania.

STATUT STOWARZYSZENIA

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” i jest dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i sposobach działania, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Stowarzyszenie może ustanowić odznakę honorową.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie środowisk zróżnicowanych pod względem etnicznym i kulturowym w procesie wszechstronnego rozwoju. Podejmowane działania mają prowadzić do kształtowania nowoczesnego europejskiego społeczeństwa, świadomego swojej tożsamości i korzeni, ale również otwartego na dialog międzykulturowy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 1. realizację projektów służących propagowaniu idei Podlasia jako miejsca otwartego na wielokulturowość;
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej w środowiskach wielokulturowych;
 3. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią i Polakami z zagranicy na rzecz propagowania idei wspólnego dziedzictwa dawnych Kresów Wschodnich;
 4. pełną współpracę z organizacjami polskimi i polonijnymi za granicą na rzecz integracji europejskiej;
 5. podejmowanie działań na rzecz promocji Białegostoku jako miasta pogranicza kulturowego otwartego na współpracę transgraniczną;
 6. propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, promowane i organizowanie wolontariatu;
 7. wyrównywanie szans społecznych osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem, w tym ze względu na pochodzenie środowiskowe, etniczne, kulturowe;
 8. wspieranie idei edukacji pozaformalnej i ustawicznej;
 9. organizowanie działań służących edukacji poprzez sztukę;
 10. kształcenie osób wspierających i realizujących działania edukacyjne;
 11. wspieranie materialne i organizacyjne placówek oświatowych i kulturotwórczych w Polsce i w Europie;
 12. wspieranie ośrodków propagujących dialog międzykulturowy;
 13. propagowanie idei dialogu międzypokoleniowego w formie działań edukacyjnych i kulturalnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania wykorzystując właściwe temu celowi środki i działania, w szczególności poprzez:

 1. organizowanie działań edukacyjnych i integracyjnych (warsztaty, konferencje, kursy, studia, szkolenia, obozy edukacyjne, wyjazdy edukacyjno – krajoznawcze, wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży, itp. ) oraz kulturalnych (festiwale, wystawy, plenery, koncerty, konkursy, olimpiady, itp.);
 2. współpracę z instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i europejskimi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 3. wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia;
 4. inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, organizacjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego, Polski i zza granicy;
 5. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
 6. organizowanie, przyjmowanie i przekazywanie pomocy humanitarnej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

 1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych;
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem ust. 2.;
 3. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że decyzję o przyjęciu takiej osoby na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. W przypadku powoływania Zarządu, w skład którego mają wejść osoby wskazane w ust. 1 pkt.2), większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 12

 1. Przyjęcie osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Osoba, której odmówiono przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała tego organu jest ostateczna.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma prawo korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, może z głosem doradczym uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy ma obowiązek:
  1)przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2) wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia;
  3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. realizacji i popierania celów Stowarzyszenia;
 2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu;
 4. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
 5. postępowania zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nienaruszania solidarności organizacyjnej;
 6. opłacania składek członkowskich;
 7. ochrony mienia Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, w  szczególności:

 1. służy im czynne i bierne prawo wyborcze;
 2. mogą zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 3. są uprawnieni do korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, z wyjątkiem pracy członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.

§ 17

 1. Na rzecz Stowarzyszenia, poza członkami Stowarzyszenia, mogą ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy wolontariusze.
 2. Świadczenia są wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w przepisach o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) wskutek stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem Sądu utraty praw publicznych,
c) nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat,

3) śmierci członka;

4) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 19

Składki na rzecz Stowarzyszenia oraz tryb ich wnoszenia ustala Walne Zebranie Członków.

§ 20

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

Władzami  Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Ustępujące władze Stowarzyszenia działają po upływie kadencji do czasu wybrania nowych władz, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 24

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 3. wyborcze – co 4 lata;
 4. sprawozdawcze – co roku.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się:

 1. na podstawie uchwały Zarządu;
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajnej Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie 6-ciu tygodni od dnia wniesienia wniosku lub powstania przyczyn zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian;
 2. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
 3. wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków;
 4. uchwalanie Regulaminu obrad;
 5. wybór Zarządu i komisji Rewizyjnej;
 6. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. ustalanie wysokości składek oraz sposobu ich uiszczania;
 8. nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, w zakresie przekraczającym zwykły Zarząd;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
 11. uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Zebrania;
 12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 13. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu;
 14. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27

O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków  co najmniej 2 tygodnie przed jego odbyciem, podając na piśmie jego terminy i propozycje porządku obrad.

§ 28

Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli bierze w nim udział:

 1. w pierwszym terminie nie mniej niż ½ członków;
 2. w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia, wówczas uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zgodnie z zasadą określoną w § 23, z wyjątkiem uchwał dotyczących:

 1. uchwalania i zmiany Statutu Stowarzyszenia;
 2. nadania tytułu członka Honorowego Stowarzyszenia;
 3. rozwiązania Stowarzyszenia

– które zapadają większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Każdemu członkowi Stowarzyszenia biorącemu udział w głosowaniu przysługuje 1 głos.

§ 30

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia od chwili ich podjęcia.
 2. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków mają:
 3. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
 4. z głosem doradczym:
  a) członkowie honorowi,
  b) przedstawiciele organów administracji wykonujących nadzór nad Stowarzyszeniem,
  c) inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 31

 1. Organem kierującym działalnością Stowarzyszenia jest Zarząd składający się z 3 do 7 członków.
 2. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu, a po jego wyborze, na jego wniosek, pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie zadań określonych przez Walne Zebranie Członków;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu;
 4. przyjmowanie na podstawie pisemnych deklaracji nowych członków oraz uchwał dotyczących ustania członkostwa;
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowywania stosownej dokumentacji na Walne Zebranie Członków;
 6. opracowywanie i realizowanie rocznych planów pracy i planów finansowych Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków cudzoziemców mieszkających poza terytorium Polski.

§ 33

Zarząd działa na posiedzeniach zwoływanych, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 34

 1. Zarząd jest uprawniony do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w granicach zwykłego zarządu, dotyczących praw i obowiązków majątkowych.
 2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 3. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i z 2 do 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
  1. prowadzenie bieżącej kontroli działalności Stowarzyszenia;
  2. przekazywanie Zarządowi uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu;
  3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
  4. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wydawanie wiążących zaleceń pokontrolnych stwierdzonych uchybień działalności Stowarzyszenia;
  6. podejmowania innych czynności przypisanych do kompetencji Komisji Rewizyjnej w postanowieniach niniejszego Statutu.

§ 36

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.

§ 37

 1. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 22 pkt. 2-3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez zastosowanie kooptacji. Czynności tej dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu na zasadzie jednomyślności.
 2. W trybie wskazanym w ust. 1 można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.

§ 37 a

 1. Stowarzyszenie może wspierać Rada Programowa traktowana jako ciało doradcze w zakresie programu i działalności Stowarzyszenia.
 2. Radę Programową tworzą członkowie Stowarzyszenia lub jego sympatycy będący autorytetami w swoich środowiskach.
 3. Radę Programową powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich;
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
3) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
5) ofiarności publicznej.

§ 39

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 40

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Stowarzyszenia jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z jego przeznaczeniem i ochroną.

§ 41

Majątek Stowarzyszenia nie może być:

 1. przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 2. wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz podmiotów prowadzących działalność związaną z umacnianiem więzi Polski z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Nasi partnerzy:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
http://www.rodm-bialystok.pl

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: biuro@wspolnota-polska.bialystok.pl
http://wspolnota-polska.bialystok.pl